Psychotherapie in het Basispakket

Psychotherapie valt onder de verzekerde zorg van het Basispakket en wordt in veel gevallen nog steeds grotendeels door de zorgverzekering vergoed, hoewel de vergoedingspercentages sterk kunnen verschillen per behandeling en per verzekeraar. Vereiste is in ieder geval dat u een verwijzing van de huisarts hebt voor psychotherapie binnen de gespecialiseerde GGZ. Wat betreft vergoedingspercentages adviseer ik u om goed bij uw zorgverzekeraar na te gaan wat uw rechten zijn. Zie ook de Clienteninformatie van de LVVP.

Zorgverzekeringen

De verzekerde Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is sterk in beweging. Verzekeraars en overheid hebben besloten dat de gespecialiseerde GGZ beperkt moet worden en zetten actief in op (zeer) kortdurende behandelingen in de basis-GGZ bij huisarts of Riagg. Om dit te bereiken hanteren verschillende verzekeraars zeer nadrukkelijk beperkte vergoedingspercentages en omzetplafonds voor behandelaars, waardoor patienten in de praktijk lang niet altijd een vrije keus meer hebben bij wie ze in behandeling gaan: als het plafond bereikt is, moet de patient naar een andere behandelaar worden verwezen. Ongeacht de ruimte in de praktijk. Dit speelt versterkt bij naturapolissen en zogenaamde “budgetpolissen”. Informeer u daarom goed bij uw verzekeraar!

Bovendien stellen de meeste verzekeraars verplicht dat informatie over klachten van patienten en effecten van de behandeling worden gerapporteerd voor vergelijkingsstudies aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG).

Ik heb daarom niet met alle verzekeraars meer contracten. Per 1 januari 2020 heb ik contracten met de volgende verzekeraars:

  • DSW (incl Stad Holland en InTwente)
  • ONVZ (incl PNOzorg, VvAA)
  • Zorg en Zekerheid (incl. AZVZ).

Maar ongeacht de zorgverzekering bent u altijd bij mij welkom!

Tarieven en vergoeding

Vanaf 1 januari 2022 geldt een nieuw bekostigingssysteem,, het Zorgprestatiemodel. Download hier de folder met meer informatie: De nieuwe bekostiging van de GGZ.

De tarieven zijn gebaseerd op de bedragen die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn vastgesteld. Dit zijn tarieven per therapie-sessie van 45 minuten, inclusief adminstratieve tijd. De verschuldigde kosten worden maandelijks of volgens afspraak gefactureerd naar uw zorgverzekeraar (indien het gecontracteerde zorg betreft), of naar uzelf. U dient in het laatste geval zelf voor betaling zorg te dragen, waarna u de factuur bij uw zorgverzekeraar kunt indienen. Omdat psychotherapie via het basispakket vergoed wordt, zal uw zorgverzekeraar ook uw eigen risico bij u in rekening brengen

Het is verstandig om vooraf bij uw zorgverzekeraar na te gaan of, en welk percentage van de kosten zij vergoeden van de psychotherapeutische behandeling. Naturapolissen zullen in de regel een beperkter deel vergoeden dan een restitutiepolis en goed vergelijken loont.  

Kosten psychoanalyse

Psychoanalyses worden niet vergoed door zorgverzekeraars. De kosten bedragen 100 Euro per behandelsessie. Mogelijk komt u wel in aanmerking voor fiscale aftrek bijzondere ziektekosten, waardoor u een aanzienlijk deel van de kosten van uw inkomen kunt aftrekken. Bovendien is in sommige gevallen financiele ondersteuning bij speciale fondsen mogelijk en ik kan met u een betalingsregeling afspreken. Hiervoor kunt u met mij contact opnemen en dan kijken wij gezamenlijk naar de mogelijkheden.

Zelfbetalers

Het komt regelmatig voor dat patienten – ondermeer om privacy-redenen – ervoor kiezen om de kosten geheel zelf te betalen, dus zonder dat de verzekering hierbij (een deel van) de kosten vergoedt. Wilt u uw behandeling volledig buiten de ziektekostenverzekering om betalen, neemt u dan contact op voor de mogelijkheden. ontvangt in principe maandelijks een factuur die u zelf dient te betalen. Uw verzekeraar ontvangt van mij dan geen informatie over de behandeling en facturatie.

Privacy-verklaring

Bij declaraties bij zorgverzekeraars staat sinds 1 januari 2022 de “zorgvraagtypering” vermeld. Dit is zo landelijk geregeld. Als u hier bezwaren tegen hebt, hebt u het wettelijk recht om een zogenoemde privacy-verklaring in te vullen en te ondertekenen. In dat geval wordt de zorgvraagtypering niet aan de zorgverzekeraar verder gegeven. U dient dit dan direct bij de intake aan te geven.

Vaste behandeluren en No-show beleid

Ik werk met vaste behandeltijden en reserveer therapietijd voor mijn patiënten. Deze tijd is voor u. Uw behandeling is gebaat bij continuiteit en regelmaat en dat betekent dat lange onderbrekingen niet wenselijk zijn en dat vakanties zo goed mogelijk afgestemd moeten worden met de praktijkvakanties. Deze zijn afgestemd op de schoolvakanties regio Midden. Mocht het voor u niet mogelijk zijn om de schoolvakanties te volgen, kunt u in overleg met mij maximaal 3 weken buiten de schoolvakanties aanvragen. U ontvangt ca. 2x per jaar een overzicht van de praktijksluitingen.

Het afzeggen van afspraken dient uiterlijk 24 uur van tevoren te gebeuren, anders geldt dit als een no-show. Bij te laat afzeggen breng ik een tarief van 50 Euro in rekening, bij niet afzeggen geldt een tarief van 85 Euro. Hiervoor ontvangt u een rekening die u zelf dient te betalen. Een no-show kan niet als behandeluur bij de zorgverzekering gedeclareerd worden.

Kort samengevat:

  • Het behandeluur is voor u en staat vast gereserveerd.
  • U houdt met uw eigen vakantieplanning rekening met de praktijkvakanties. U kunt – vooraf – maximaal 3 extra weken voor vakantie aanvragen.
  • Indien u minder dan 24 uur voor de afspraak afzegt, betaalt u een no-show tarief.
  • Afzeggen dient per e-mail te gebeuren.